MORTEN SODEMANN, professor i global sundhed og indvandrermedicin, SDU udtrykker det således i Politiken den 14. april.:

“Corona-krisen sætter strøm til uligheden i sundhedssystemet. Vi kæmper i sundhedsvæsenet med en række problemer, som desværre kun er blevet tydeligere under den globale sundhedskrise, vi alle slås med lige nu. Bag de rosende ord til det danske sundhedsvæsen gemmer der sig sig en række meget talende statistikker, som fortæller en anden historie. Det er historien om, at de kortuddannede og ufaglærte hyppigere ender i hospitalssengene og oftere forlader arbejdsmarkedet efter sygdom”

https://politikensundhed.dk/debat/art7743693/Corona-krisen-s%C3%A6tter-str%C3%B8m-til-uligheden-i-sundhedssystemet?fbclid=IwAR1o0IZ-AldAaaKTb_ir5KuVeDFqFMNxu9a_jbpNzkhpZ3c7__5xPmL_uKs

Morten Sodemann siger endvidere den 21. april i Ugeskrift for læger: “Pandemier har altid afsløret ulighed i sundhed, f.eks. var dødeligheden under influenzaepidemien i 2009 over tre gange højere blandt socialt dårligt stillede end blandt andre.”

https://ugeskriftet.dk/debat/coronavirus-oger-den-sociale-afstand?fbclid=IwAR0BPzHWVpZzXpXQf2-O01RucyFYTT-4PV03ilOFBvXkJKvI5Q4sazF9GSE

Fattigmandssygen er nok et mere retvisende navn for corona.

Først kom corona til Hørsholm, Gentofte og Rudersdal med ski turisterne.  Senere bevægede den sig til Vestegnskommunerne og i starten af maj står Vestegnskommunerne øverst på listen over kommuner med flest smittede.

Professor i folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet, Signild Vallgårda siger, “Indbyggerne i de kommuner har også sværere ved at holde afstand til daglig, fordi mange af dem er nødt til at tage på arbejde som kassedame eller buschauffør. Desuden er det jo umuligt at isolere sig i en treværelses lejlighed”

https://www.weekendavisen.dk/2020-18/samfund/fattigmandssygen?fbclid=IwAR23gHjACSun-K1mBJNixcnN1i1lEJs2nEMgkGUG9tmHAaO-TcThEEcwXgw

Nødvendighedens politik og racisme.

Mange års forringelser af den universelle velfærd har betydet et svækket offentligt sundhedssystem. Beredskabsplanerne for epidemier holdt ikke til en test i virkeligheden.

http://socialister.dk/saadan-blev-sundhedssektoren-naesten-ude-af-stand-til-at-klare-coronakrisen/

Samtidig har individualiseringen af samfundsmæssige og fælles opgaver bevirket, at problemerne er blevet italesat og håndteret mere som spørgsmål om den enkeltes livsstil, kultur, religion eller frie valg.

Under Finanskrisen fik bankerne massiv støtte. Arbejderklassen betalte festen med arbejdsløshed, forringet velfærd og uligheden blev større.

Endelig er skiftende regeringers neoliberalistiske økonomiske politik, også kaldet nødvendighedens politik, aldrig  rigtig blevet udfordret. Det har vanskeliggjort solidariteten og en fælles kamp at forsvare den fælles velfærd.

Først med Bernie Sanders og Jeremy Corbyn politiske kampagner og politiske projekter, som har præsenteret et solidarisk alternativ, er den neoliberalistiske politik er  blevet udfordret. Også de gule vestes kamp i Frankrig og det globale oprør, som udviklede sig i løbet af 2019, har sat spørgsmålstegn ved “Nødvendighedens Politik”

Klassesamfundet

Denne voksende globale og sociale ulighed er ingen tilfældighed  Den er et produkt af den globale kapitalistiske produktionsmåde og det kapitalistiske klassesamfund. De enkelte landes sundhedssystemer udtrykker hvor stor en del af et samfunds samlede værdier, der bruges på den generelle sundhed. Og det er igen et resultat af styrkeforholdene mellem klasserne.

Klassesamfundet er et grundvilkår. Altså om man tilhører arbejderklassen, som det store flertal jo gør eller om man tilhører den lille klasse af privilegerede magthavere, som kontroller økonomien, staten og medierne.

At klassesamfundet er et grundvilkår, betyder at klassetilhørsforholdet er den vigtigste enkeltfaktor, som bestemmer hvordan et menneskes livsmuligheder bliver. Styrkeforholdene siger noget om hvor stor en ramme, arbejderklassen og dens  organisationer har været i stand til at tilkæmpe sig. Dvs hvilke muligheder, rettigheder, arbejdsvilkår, løn mv. som gælder for alle.

Det afgørende for Internationale Socialister at kunne forklare disse sammenhænge konkret. Jo flere, som kan se og forstå dem, jo bedre er mulighederne for at arbejderklassen kan finde sammen, stå sammen og kæmpe sammen for sine og fællesskabets interesser uden at blive splittet mellem køn, etnicitet, alder mv.

Spænd det sociale sikkerhedsnet ud.

En gammel  talemåde siger, at sygdom er hver mands herre og at i dag siges det, at Coronavirus rammer alle. Selvfølgelig er det sådan at sygdom og corona kan ramme alle. Men den rammer ikke alle lige voldsomt og konsekvenser af sygdom eller corona er vidt forskellige – alt efter hvilken klasse du tilhører.

Den rammer først og fremmest syge og udsatte mennesker, som lever tæt sammen uden adgang til ordentlige sanitære forhold eller et velfungerende sundhedsvæsen.

I Danmark gælder det beboerne på “udrejsecentrene” Kærshovedgård, Avnstrup, Sjælsmark og Ellebæk, hvor forholdene også før coronakrisen var uværdige og umenneskelige. Udrejsecentrene må lukke, folk skal have mulighed for at bo hos familie og venner eller indlogeres i tomme hoteller mv. De må have fuld og lige adgang til sundhedsvæsenet – uden betingelser.

Det gælder også alle andre, som lever på “kanten” af samfundet i usikre jobs. Og det gælder dem, som hverken har  arbejds- eller opholds tilladelser. Danmark burde gøre som Portugal – sikre alle et eksistensminimum og adgang til sundhedsvæsenet.

Her i landet er ca. 50.000 flere blevet arbejdsløse siden starten af marts. Ialt er 150.000 er nu på arbejdsløshedsdagpenge.Men den stigende ledighed rammer skævt. Det er især faglærte og ufaglærte på transport- og industriarbejdspladser og medarbejdere i hotel- og restaurationsbranchen, som melder sig ledige. De udgør tilsammen næsten 75% af de nye arbejdsløse.

Der var ca 120.000 på kontanthjælp i januar 20. Det tal er steget med 25% – altså 30.000 mere og i alt 150.000 på kontanthjælp. Kontanthjælpen ikke har været reguleret som følge af den almindelige prisstigning i samfundet. Desuden  får mange meget mindre end kontanthjælpen. Dem, som er omfattet af 225 timers reglen. Og især flygtninge, som ikke har opholdt sig i landet de sidste 9 ud af 10 år, får en endnu lavere selvforsørgelses- og hjemrejse ydelse.

Mere end 200.000 er hjemsendte med løn frem til 1. juni. Derefter vil arbejdsløsheden stige dramatisk som følge af det økonomiske kollaps. Arbejdsløshedsunderstøttelsen dækker kun ca halvdelen af lønnen. Det skyldes at den, ligesom kontanthjælpen og andre sociale ydelser IKKE er blevet reguleret løbende i forhold til løn- og prisudviklingen i samfundet, længe. Det er et krav fra fagbevægelsen, at arbejdsløshedsunderstøttelsen skal hæves, også her i forbindelse med coronakrisen.

Men trods milliardstore hjælpepakker til erhvervslivet, er  hverken arbejdsløshedsunderstøttelsen eller kontanthjælpen blevet hævet. 225 timers reglen gælder stadig for de fleste ligesom  den lave hjemrejse og selvforsørgelses ydelse for flygtninge.

Der er brug for at spænde det sociale sikkerhedsnet ud: Dagpenge på 90 % af mindstelønnen, udvidelse af dagpengeperioden.  Væk med 225 timers reglen og hjemrejse-ydelsen, så ingen får mindre end kontanthjælpen. Det vil give den enkelte et eksistensgrundlag den dag, man står uden arbejde og det vil være til gavn for hele arbejderklassen.Der er også brug for at suspendere/droppe ghetto lovene og ghetto kriterierne, som bl.a. går på indkomst og arbejdsløshed. Ellers står mange almennyttige boligområder til at blive stemplet som hårde ghettoer med nedrivning af endnu flere boliger til følge.

https://www.dr.dk/nyheder/penge/ledigheden-under-coronakrisen-rammer-skaevt-se-hvordan-det-ser-ud-i-din-kommune?fbclid=IwAR1nbsi0d8tqEg0ItufDkQ2SIdKQoanwp-NGS-boDGwNVAnuQU-qgEGT5lw

USA og resten af verden.

Corona Krisen og den sociale krise vi oplever her  i Danmark er langt voldsommere i andre dele af verden. F.eks. USA og Storbritannien, hvor både den sociale ulighed  er langt voldsommere og sundhedsvæsnet langt dårligere. Dette forstærkes af at Trump og Johnsons regeringer var meget sene til at lukke samfundene ned.

Igen er det helt forudsigeligt: Den amerikanske Black Lives Matter aktivist, Michael Brown refererede en gammel amerikansk talemåde: “Når amerikanerne bliver forkølede, så får de sorte amerikanere lungebetændelse”  Her under coronakrisen er 33% af de indlagte med corona, sorte, selvom de kun udgør 13 % af befolkningen.  Coronaens veje følger de økonomiske strukturer, vi allerede kender ganske efter bogen. Den breder sig typisk  i de arbejderkvarterer og fattige kvarterer, hvor arbejdsløshed, dårlig sundhed og ulighed findes i forvejen.

Det forstærkes af at sorte amerikanere har de dårligste og farligste jobs, som de er nødt til at passe for at kunne overleve.  Der har været mange eksempler på at firmaer, som Amazon, verdens største online-markedsplads, der har vældig travlt under coronakrisen og skovler penge ind, IKKE overholder de sundhedsmæssige beskyttelsesregler. Her er arbejderne bange for deres helbred og har organiseret faglige aktioner, bl.a. 1. maj for at kræve bedre beskyttelse af deres helbred. Der er mange flere tegn og eksempler  på at arbejderklassen, midt i coronakrisen, er nødt til at kæmpe for en sikring af deres helbred og bedre beskyttelse på jobbet.

I Libanon er oprøret mod fattigdom og korruption brudt ud igen fordi folk sulter. Landet er lukket helt ned, ingen har arbejde og kan tjene penge til at købe mad for. Det vil snart blive situationen mange flere steder i verden, hvor corona vil være et mindre problem i forhold til den sociale elendighed, den har udløst.

Coronapandemien afslører, hvor barskt et system  den globale kapitalisme er. Men den viser også, at mennesker og samfund er i stand til at handle modsat kapitalismen logik. Verden var i krise før coronakrisen brød ud og forværrede den. Så vi skal ikke tilbage til tiden før. Tværtimod så er det blevet endnu vigtigere at fortsætte kampen for en anden verden.

Det er både en forsvarskamp / fordelingskamp / klassekamp for at sikre mennesker et eksistensgrundlag og producere det vi har behov for og ikke hvad der kan give profit. Det vil  også blive en kamp, som må sprænge den kapitalistiske logik og erstatte den med et demokratisk, globalt, retfærdigt system til gavn for mennesker og natur – socialisme.

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Internationale Socialister