English version below.

Der er ingen tvivl om, at fascismen er tilbage på den europæiske dagsorden.I Wien og Rom er fascisterne i regering. I Berlin er de en mægtig faktor i Bundestagen. I nogle tilfælde har de i kontrol over sikkerhedsstyrkerne eller de har organiserede grupper på gaden, der truer og terroriserer mindretal og almindelige borgere, der forsvarer menneskerettigheder. I Spanien, Ungarn, Frankrig, Storbritannien, Danmark og Sverige vokser tilslutningen til det yderste højre, som i mange tilfælde har organiserede fascister blandt sig.

Alternative für Deutschland, AFD, har næsten 100 pladser i det tyske parlament. 40% af de delegerede til AFDs konference i juni 2018 støttede partiets fascistiske fraktion. Og i politiet og sikkerhedsstyrkerne viser det sig gang på gang, at der er mange SfD sympatisører. Helt op i de øverste lag.

Det fascistiske parti Lega i Italien, hvor Salvini prædiker “Italien først”, er i regering. Silvani henviser med ærbødighed til Benito Mussolini. Han stopper ngo-skibe fra at samle flygtninge op i Middelhavet, og de, der gør det, nægter han adgang til italienske havne. At mennesker drukner i Middelhavet betyder intet for ham og hans slags. Flygtninge er bare ulovlige indvandrere.

Freiheits Partei Österreichs, FPÖ er et fascistisk parti i Østrig, som er i regering med det konservative Österreichische Volkspartei, ÖVP. Elmar Podgorschek, en førende politiker i FPÖ og medlem af deres ledelse, taler åbenlyst om deres strategi. Omdrejningspunktet er at smadre oppositionen i selve statsapparatet – institutionerne, ministerierne og de offentlige medier.

Han siger: “På grund af migrationskrisen og den økonomiske krise er der et desperat behov for et paradigmeskifte i socialpolitikken”. Denne sætning siger det hele. Fascisterne bygger på det miljø, som Trumps sejr i 2016 har skabt internationalt. Trumps sejr var en konsekvens af de økonomiske kriser i 2007/8. Uden undtagelse er den såkaldte “flygtningekrise” i 2015, hvor hundredtusinder, primært syrere rakte ud til Europa for hjælp, blevet brugt af mange almindelige partier til at bevæge sig væk fra humanitære principper og se flygtninge og migranter som en trussel og ikke som folk i nød.

Trump har trukket den politiske dagsorden til højre, og det har givet øget selvtillid til det yderste højre. Hans åbenlyst racistiske og islamofobiske retorik har styrket højrefløjen over hele verden. Det seneste eksempel er sejren i Brasilien til Jair Bolsonaro, hvis støtter også inkluderer fascister.

Det er de højrenationale kræfter, som f.eks. Femstjernebevægelsen i Italien,  der har ladet fascisterne komme til. Sverige er den oplagte undtagelse – endnu!  De politiske partier, og desværre også  mange socialdemokratiske partier, herunder også det danske socialdemokrati, har gjort indvandrere og flygtninge til syndebukke for økonomiske kriser og derved bidraget til at  skabe  et miljø, hvor fascistisk kræfter kan gro.

De dominerer endnu ikke i gaderne, som nazisterne gjorde i 30’erne. Men tag ikke fejl. For at nå deres mål om at bryde demokrati og de magtfulde institutioner, heriblandt fagforeningerne, har de behov for en fascistisk gadebevægelse.

Men hvis vi skal forstå, hvad der sker, så må vi være klar over, hvorfor dette er sket. Hvorfor er fascismens rædsler kommet tilbage for at hjemsøge os? Hvorfor Trump, hvorfor fremkomsten af ​​det yderste højre og i deres kølvand, ​​fascismen.

I det eksisterende verdenssystem, som er styret af økonomisk gevinst – kapitalismen – er der indbygget kriser og elendighed. Arbejdsløshed, fattigdom og hjemløshed. Og selvfølgelig krige, som folk flygter fra. Dette skaber problemer for dem, der har en interesse i systemet. I stedet for at se kritisk på det økonomiske og sociale system, der eksisterer, skylder de skylden på udlændinge for nedskæringer i velfærd, stigende kriminalitet og arbejdsløshed.

Hvordan forklarer man ellers det konstante bombardement af negative rapporter om indvandrere, der fylder medierne? Dette er med til at skabe racistiske holdninger. Indvandrere er dæmoniseret. Gjort ikke-menneskelige. Så kan man gøre med dem, hvad man vil, som Inger Støjberg og company gør ved Sjælsmarks børn og de syriske flygtninge, de ønsker at smide ud af landet. Smide ud til landminer, fængsling, tortur og fattigdom. Uanset hvad – ud skal de!

I denne atmosfære kan fascister vokse sådan, som vi kan se ske nu. De tilbyder en mere varig og drastisk løsning på det såkaldte ”udlændingeproblem”. Deres mål er ifølge den europæiske ungdomsbevægelse Generation Identitære at ødelægge demokratiet og skabe et ”rent Europa” og bevare en europæisk etno-kulturel identitet. Dette indebærer udvisning af ikke-europæere og endnu større mure, barrierer og militære patruljer for at forhindre andre i at komme.

Men fascisterne kan blive slået tilbage, hvis vi forstår hvorfor og hvordan de vokser. Vi skal kalde dem, for det de er og beskrive dem, som det de er. Vi må ikke være bange for mennesker, der siger, at vi ikke må kalde partier og bevægelser fascistiske. Uffe Elbæk var modig nok til at tale om faren fra fascismen. Han blev kritiseret og højrefløjen var forfærdet. Men han havde ret. Nazismens historie er noget, vi skal minde folk om. Men vi må også forstå, at deres taktik i øjeblikket er at operere gennem staten. Gennem et skift i “paradigmet”.

Vi må ikke gentage erfaringerne fra trediverne. Vi må heller ikke gentage de antifascistiske kræfters fejl, nemlig manglende politisk vilje hos socialdemokrater og kommunister til at samarbejde, fordi man så hinanden, som en større fjende end nazismen. Der er et ekstremt behov for enhed i aktion mod den fælles fjende. Vi skal have støtte fra fagbevægelsen. Vi skal nå ud til alle demokratiske tænkende mennesker.

Fordi kampen mod racisme og fascisme samtidig er en kamp for demokrati og menneskerettigheder. En kamp for alle, ikke kun de mindretal, der er syndebukkene. Og det er i sidste ende også en kamp mod det ulige økonomiske system- det zombie system, der skaber grobund for racisme og fascisme.

NO-pasaran.

English version:

The beasts are among us. There is no doubt about that. Fascism is definitely back on the European agenda.

In Vienna, Rome and Berlin fascists are either in government, and in many cases are ministers with control of security forces and internal affairs, or have street forces which threaten and terrorize minorities and ordinary citizens that defend civil rights. Elsewhere in Spain, Hungary, France, the UK, Denmark and Sweden, amongst others, the forces of the extreme right, who in many cases harbor organized fascists grow.

Alternative for Germany AFD has almost 100 seats in the German Bundestag. 40 % of the delegates to their conference in June 2018 supported the fascist faction of the party. The police and security forces have been shown constantly to have many sympathizers of AfD in their ranks. Right up to the top levels.

The fascist Lega in Italy, with Salvini preaching “Italy first”, are in governmental power. He refers with reverence to Benito Mussolini. He stops NGO ships from picking up refugees in the Mediterranean and those that do he refuses to let them dock at Italian ports. Death by drowning means nothing to him and his kind. They are just illegal immigrants.

The Freedom Party FPÖ in Austria is a fascist party that is in government with the conservative ÖVP.

Elmar Podgorschek, a leading politician of the FPÖ and member of their executive talks openly about their strategy. It is centered around breaking resistance in the state itself (the institutions, ministries public broadcasting).

He says “because of the migration crisis and the economic crisis, a paradigm shift in social politics is desperately needed.”

This tells it all in one sentence. The fascists build on the environment that Trumps victory in 2016 has created internationally. And Trumps victory was again a consequence of the economic crises in 2007/8.

Without exception the so called “migrant crisis” of 2015 when hundreds of thousands of mainly Syrians looked to Europe for help, has been used by most mainstream parties to move away from humanitarian principles and see immigrants as a threat and not people in need.

Trump has pushed everything to the right. He has given confidence to the extreme right. His openly racist and islamophobic rhetoric has boosted the forces of the right across the world. The latest example is the victory of Jair Bolsonaro in Brazil. And these forces in turn have accommodated fascists. It is the right wing conservative forces or as in Italy the five star movement that have let the fascists in. Sweden is the obvious exception – at the moment.

On a background of scaremongering of immigrants, that main stream political parties, including, unfortunately many social democratic parties, including the Danish Social democracy have created an environment where the forces of fascism can grow.

However they do not yet dominate the streets as the Nazis did in the 30’ties. But have no illusions. To achieve their goal of breaking democracy and the powerful trade unions that still exits, then a fascist street movement will be needed.

However, if we are to understand what is happening then we must be clear about why this has happened. Why the horrors of fascism has returned to haunt us. Why Trump, why the rise of the extreme right and in their wake, the return of fascism.

It is the nature of capitalism that it creates crises and misery. Unemployment, poverty and homelessness. And of course wars that people flee from.

This creates problems for those who have an interest in the system. Instead of looking critically at the economic and social system that exists, they blame the foreigners for cuts in welfare, rising crime and unemployment. How else do you explain the constant barrage of negative rapports about immigrants that fill the media? This creates racists attitudes. Immigrants are demonized. Made non-human.

Then you can do what you want with them, As Inger Støjberg and company do to the children of Sjælsmark and to the Syrian refugees they wish to throw out of the country. To landmines, imprisonment, torture and poverty. No matter, out they must go!

In this atmosphere then fascists can grow, and have grown as we can see. They offer a more lasting and drastic solution to the problem of the foreigners. Their aim is to destroy democracy and create a clean Europe for the etno-europeans in the words of Generation Identitare. Repatriation of the non-Europeans and even greater walls, barriers and military patrols to keep others from coming.

But the fascists can be beaten if we understand why and how they are growing. We have to name them for who they are. We must not be frightened by people who say we mustn’t call parties and people fascists. Uffe Elbæk was brave enough to talk about the danger from fascism. He was criticized and the right wing threw their arms up in horror. But he was right. The history of Nazism is something we must remind people of. But we must also understand that their tactics at the moment is through the state. Through changing the “paradigm”.

We must not repeat the experience of the thirties. Neither must we repeat the mistakes of the anti-fascist forces. There is an extreme need for unity in action against the common enemy. We need to have the support of the trade union movement. We need to reach out to all democratic thinking people.

Because the fight against racism and fascism is at the same time a fight for democracy and civil rights. For everybody, not just the minorities that are the scapegoats. And it is ultimately also a fight against the zombie and unequal economic system that gives us these horrors.

No pasaran.