Topbanner

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Vedtægter for Internationale Socialister

Vedtaget på landsmødet 17.–18. januar 2015.

§ 1. Navn

Organisationens navn er Internationale Socialister.

IS er en del af den internationale IS-Tendens.

§ 2. Medlemskab

a. Medlemmerne er enige i IS’s politiske grundlag (fastlagt i “Her står IS”) og arbejder aktivt for dette ud fra organisationens prioriteringer.

b. Medlemmer sælger IS’s publikationer.

c. Medlemmer er fagligt organiserede inden for deres relevante område.

d. Medlemmer betaler et fastsat månedligt kontingent. Ledelsens fastsætter det ønskede gennemsnitskontingent. Forhøjelser eller nedsættelser ift. dette aftales med afdelingens kasserer eller arbejdsudvalg ud fra individuelle hensyn.

e. Alle medlemmer har tale- og stemmeret på afdelingsmøderne.

f. Alle medlemmer kan opstille som delegerede og stemme herom.

g. Grove brud på almindelig solidarisk optræden eller modarbejdelse af organisationens prioriteringer kan medføre udelukkelse af IS. Endelig beslutning herom kan kun ske på landsmødet.

§ 3. Afdelinger og afdelingsmøder

a. IS’ medlemmer er organiseret i geografiske afdelinger.

b. Afdelingerne af en rimelig størrelse ledes af et arbejdsudvalg, som vælges af afdelingens medlemmer.

c. Hver afdeling vælger en kasserer, som er ansvarlig for at opkræve kontingenter i fællesskab med arbejdsudvalget.

d. Afdelingerne holder afdelingsmøder mindst hver anden uge.

e. Møderne er åbne og annonceres i Socialistisk Arbejderavis.

§ 4. Landsmødet

a. Landsmødet holdes over 2 dage hvert år, med det formål at samle op på det forudgående års arbejde og lægge hovedlinierne for det kommende.

b. Landsmødet er et delegeretmøde.

c. Delegeret valg foregår som listevalg efter forholdstal. Landsledelsen fastsætter de nærmere retningslinier – herunder antal medlemmer pr. delegeret.

d. Landsledelsen udarbejder et hovedoplæg, som skal ligge til diskussion blandt medlemmerne senest 7 uger før landsmødet.

e. Alle afdelinger forbereder landsmødet gennem grundige diskussioner, herunder lokal erfaringsopsamling.

f. Landsmødet fastsætter en forretningsorden ved åbningen.

g. Landsmødet vælger redaktøren af Socialistisk Arbejderavis, landskassereren og en daglig ledelse.

h. Landsmødet vælger 2 revisorer for organisationen. Revisorerne fremlægger en kritisk revisionsrapport om landskassererens årsregnskab og økonomi-styring.

i. Landsmødet er åbent for alle medlemmer. Kun de delegerede har stemmeret.

j. Forslag som ønskes behandlet på Landsmødet skal følge de af landsledelsens fastsatte terminer.

§ 5. Ledelsen

Det er ledelsens opgave at organisere IS’s landsdækkende arbejde, samt styrke de lokale aktiviteter.

a. Landsledelsen vælges på landsmødet, som også fastsætter antallet.

b. Landsledelsen mødes hver anden måned – i januar holdes der landsmøde og i oktober marxisme, hvor der også holdes korte møder.

c. Landsledelsesmøderne er åbne for alle medlemmer, men IS betaler kun rejseudgifter for de valgte og inviterede.

d. Landsledelsen er organisationens øverst besluttende myndighed mellem landsmøderne.

e. Daglig Ledelse har til opgave at tage politiske initiativer mellem landsledelsesmøder. Daglig ledelse/sekretariatet mødes hver uge.

f. Daglig ledelse udsender IS-Bryderen. IS-Bryderen formidler de politiske initiativer og den medlemsdebat, som ikke kan udsendes via Socialistisk Arbejderavis.

g. Daglig Ledelse varetager kontakten til IS’ søsterorganisationer.

§ 6. Socialistisk Arbejderavis

Socialistisk Arbejderavis er IS’s vigtigste udgivelse. Redaktøren skal være med i daglig ledelse, som har det overordnede ansvar for den redaktionelle linie.

§ 7. Modstand.org

Modstand.org er fællesbetegnelsen for IS’s forlag, teoretisk webportal og IS’ teoretiske tidsskrift. Modstand.org skal formidle marxistisk teori, analyse og debat, samt den strategiske diskussion om venstrefløjen, klassekampen og det revolutionære parti. Daglig ledelse vælger en redaktør af sin midte, nedsætter en redaktion og beslutter udgivelser, samt tidsskriftets hyppighed.

§ 8. Ekstraordinært landsmøde

Ekstraordinært landsmøde afholdes senest 1½ måned efter at daglig ledelse, 1/3 af landsledelsen eller ¼ af medlemmerne har krævet det, og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

§ 9. Fraktioner

a. En fraktion kan dannes omkring en skriftlig politisk platform, som viser de punkter, hvor der er uoverensstemmelse med organisationens linie.

b. En fraktion har ret til at få udsendt sine dokumenter og argumentere for sine synspunkter i organisationen. Det må foregå gennem IS-bryderen.

c. Debatten om uoverensstemmelsen fortsætter indtil landsmødet eller et ekstraordinært landsmøde har diskuteret uenigheden og taget en afgørelse. Herefter opløses fraktionen. Permanente fraktioner er ikke tilladte.

§ 10. Ændringer af vedtægter

a. Ændringer af vedtægter kan kun foretages på landsmødet.

b. Forslag til vedtægtsændringer skal være medlemmer i hænde senest 1 måned før landsmødets afholdelse.

Internationale Socialister/ISU på Facebook

Modstand.org

Sameh Naguib: Den egyptiske revolution

Den egyptiske revolution

af Sameh Naguib

30 kr. – Se mere

Bambery: Nazierne kan stoppes

Nazierne kan stoppes

af Chris Bambery

15 kr. – Se mere

Harman: Revolution i det 21. århundrede

Revolution i det 21. århundrede

af Chris Harman

60 kr. – Se mere

Molyneux: Anarchism

Anarchism: A Marxist Criticism

af John Molyneux

50 kr. – Se mere

Kimber + Choonara: Arguments for Revolution

Arguments for Revolution

af Joseph Choonara & Charlie Kimber

35 kr. – Se mere

Molyneux: Will the Revolution Be Televised

Will the revolution be televised?

af John Molyneux

50 kr. – Se mere

På Forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Egypten

socialister.dk: Artikler om Egypten

Hossam El-Hamalawy’s blog (3arabawy)

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside