Klimabevægelsen nyder opbakning som aldrig før: Opinionsundersøgelser fra det sidste år viser, at klima og miljø har taget et tigerspring opad i vælgernes bevidsthed og nu befinder sig i den absolutte top af det, som vælgerne finder vigtigst.

Klimabevægelsen står derfor i en situation, hvor lydhørheden i befolkningen overfor dens krav er meget høj.

Varm luft i rigelige mængder

“Mens fortællingen om Danmark som et grønt land lever i bedste velgående, mangler der politisk vilje til for alvor at handle”, lød det fra 301 forskere i et klimaopråb den 11. maj 2018 – “Således er Danmark i de seneste år dumpet langt ned ad internationale lister over klimaførende nationer. Hvis alle klodens lande fulgte i vores fodspor, så ville det ikke være muligt at afværge katastrofale temperaturstigninger”, skrev de i deres klima-opråb, som blev offentliggjort i Politiken.

Lars Løkke-regeringen har således “udmærket sig” ved i årene 2015 – 19 at have bremset den grønne omstilling, viser tal fra Greenpeace og Energistyrelsen. Således er forbruget af olie, gas og kul næsten uændret i perioden.

Socialdemokratiet vil gerne profilere sig på klima-området, men en gennemgang af partiets klimapolitik viser, at den kun er marginalt bedre end den hedengangne blå bloks klimapolitik. Således viser Danmarks Tekniske Universitets energisystemanalysegruppes beregninger i “DTU’s klima-model”, at Socialdemokratiets klimaplan stort set vil medføre den samme udledning af drivhusgasser som Lars Løkke-regeringens klimapolitik – se http://klimaaftalen.tokni.com . Endvidere viste Socialdemokratiets økonomiske plan under valgkampen, at partiet kun har tænkt sig at bruge et beskedent antal milliarder på klimaet: Ligesom de borgerlige partier er Socialdemokratiet som følge af dets nyliberale politik nemlig meget lidt villige til at beskatte de rige til fordel for klimaet m.m. samt til for alvor at gribe ind overfor kapitalens klima-ødelæggelser:

Således står der ikke ét eneste ord i Socialdemokratiets klimaplan om afvikling af udvinding af olie og gas fra Nordsøen!

Hvordan Socialdemokratiet helt konkret har tænkt sig at få virkeliggjort de flotte tanker om 500.000 elektriske eller brintbiler i år 2030, har partiet absolut intet sagt om – lige så lidt som Lars Løkke i det forløbne år: Skal det ske ved, at de elektriske og brintbilerne bliver fritaget for registreringsafgifter? Disse biler er nemlig endnu betydeligt dyrere end almindelige benzin- og dieselbiler. I dag bidrager de CO2-udledende benzin- og dieselbiler med 50 mia. kr i statskassen – så en udfasning af disse sammen med en afgiftsfritagelse af el- og brint-biler er således særdeles dyrt: Og dette er naturligvis grunden til, at de borgerlige og reformistiske politikere reelt har meget lidt lyst til at fremme de såkaldte “grønne biler” (som forårsager en meget betydelig CO2-udledning under fremstillingen uden for lille Danmarks grænser, og som derfor kun er lidet grønne … ).

“Fortællingen om Danmark som et grønt land lever i bedste velgående”, som de 301 forskere gjorde opmærksom på i deres klimaopråb. Men reelt er “kejseren uden klæder”, idet de højt besungne klima-udspil er meget lidt ambitiøse.

Kan klimabevægelsen kræve handling af de handlingslammede politikere ??

Igen og igen hører vi, at klimabevægelsen kræver, at politikerne handler. F.eks. siger Extinction Rebellion (“Oprøret Mod Udslettelse”):

“Regeringen skal fortælle sandheden om miljø- og klimakrisen, tilbagerulle klimaskadelig lovgivning, og samarbejde med medierne om at kommunikere med befolkningen.” (Se bevægelsens Facebook-side).

Extinction Rebellion siger dog endnu intet om, hvordan bevægelsen har tænkt sig at opbygge et sådant pres fra befolkningen side, at politikerne tvinges til at handle således, som bevægelsen ønsker det. Extinction Rebellion taler om nødvendigheden af et oprør imod den hidtil førte totalt klima-uansvarlige politik – men intet om, hvordan befolkningen skal mobiliseres for at få gennemtrumfet de virkeligt nødvendige politiske ændringer.

Vi har alle et medansvar for at disse spirer til oprør vokser og styrkes.

Hvorfor er et stop for olie og gas fra Nordsøen et centralt krav?

Alle i klimabevægelsen er enige om, at verdens olie-, gas- og kul-udvinding skal stoppe hurtigst muligt. Således har paraply-organisationen “350 Klimabevægelsen i Danmark” dette krav som nr. 1 i sit klimapolitiske program op til folketings- og europaparlaments-valgene. Men endnu tyder intet på, at nogen som helst klimabevægelse overvejer en massiv kampagne om stop for olie- og gas-udvindingen i Danmark.

“350 Klimabevægelsen i Danmarks” klimapolitiske program april 2019 https://www.klimabevaegelsen.dk/wp-content/uploads/350-Klimabevægelsen-Klimapolitisk-Program.pdf

Et krav om stop for olie og gas fra Nordsøen  kan imidlertid tjene til at samle klimabevægelsen om et fælles, landsomfattende mål, der vil rette sig imod noget af det mest centrale og iøjnefaldende indenfor de kapitalistiske og statslige interesser i fossil energi i Danmark. Således vil kravet kunne virke som et “lokomotiv” for den samlede klimabevægelse.

I stedet for at klimabevægelsen bønfalder de handlingslammede politikere om at handle, skal klimabevægelsen i stedet selv handle og mobilisere befolkningen på et klimaspørgsmål, som  virkeligt har potentialet til at få en betydelig del af arbejderklassen til at bakke op om et stop for olie og gas fra Nordsøen.

Kravet om, at olien og gassen skal forblive i undergrunden er helt selvfølgeligt for at vi kan redde kloden fra den hidtidige katastrofale kurs både her i landet og globalt.

Med det krav vil klimabevægelsen kunne komme til at sætte en helt ny politisk dagsorden i Danmark, og den udenomsparlamentariske bevægelse vil rykke op på podiet og blive opfattet med en alvor og respekt som ingensinde før. Samtidig vil tusinder af klima-aktivister gøre erfaringer med en samlende, landsomfattende kampagne – og dermed blive klar til den efterfølgende.

En sejr for den danske klimabevægelse med et dansk stop for olie og gas fra Nordsøen vil inspirere den internationale klimabevægelse til at gøre det samme i deres land. Det vil have en kraftig indvirkning på klimabevægelserne i vores olie- og gas-producerende nabolande.

Klimavenlig, grøn beskæftigelse til olie- og gas-industriens arbejdere

Det skønnes, at omkring 15.000 beskæftigede og over 300 virksomheder er direkte eller indirekte tilknyttet indvinding, produktion og salg af olie og gas fra den danske del af Nordsøen. For at få alle disse mennesker til at bakke op om klimabevægelsens krav, skal bevægelsen – sammen med fagbevægelsen – kræve statslig garanti for, at alle er sikret ret til en alternativ, klimavenlig beskæftigelse, og herunder omskoling til sådanne jobs.

Herved kan klimabevægelsen få den organiserede arbejderbevægelse i tale på en afgørende måde.