Nej til at bestikke de unge til at blive kanonføde

En antimilitaristisk værnepligt skal være kønsneutral, ikke-voldelig og beskytte mennesker og planeten. Her følger nogle forslag til, hvordan sådan en kunne se ud. 

Billede tekst: Dansk militær under øvelse i Grafenwoehr træningsområde i 2014. Foto: Gertrud Zach

Ifølge militarismens logik er problemer til for at blive løst med kugler, tankvogne og missiler. Derfor vil den borgerlige SMV-krigsregering have arbejderklassen til at betale for oprustning ved at arbejde på vores fridag Store Bededag. Og der er sikkert flere kugler i støbeskeen.

Centralforeningen for Stampersonel og Hærens Konstabel- og Korporalforening melder nu ind med deres bud på en løsning på det ‘problem’, at der angiveligt ikke er nok unge mennesker, der har lyst til at være kanonføde for borgerskabets nationalisme. Hverken kasernerne eller fregatterne kan fyldes disse år. Soldat er blevet noget, man er i nogle år, hvor det tidligere har været noget, man var indtil pensionsalderen, eller indtil det endte med en kugle eller en vejsidebombe. 

Derfor foreslår de to soldaterfagforeninger, at ex-soldater, der efter militæret ønsker at søge over i et civilt erhverv, tilbydes fuld løn under uddannelse i fem år. Hvilket er langt over en voksenlærlingeløn eller SU og derfor skulle gøre militærtjeneste mere attraktivt.

Skrot værnepligten, som vi kender den. Ikke mere hjernevask af unge drenge og mænd til at slå ihjel og blindt adlyde bosserne i den ultrahierakiske og udemokratiske hær

Citat: Bo Stefan Nielsen

Udover at det både er helt forståeligt og særdeles positivt, at mange unge ikke har lyst til at skyde andre unge og arbejdere eller selv blive skudt for borgerskabets nationalisme, for USA-NATO-imperialismen og for, at våbenindustrien kan fore aktionærernes lommer, er det isoleret set et glimrende forslag. Det skal blot vendes 180 grader til et fredeligt, socialt og grønt formål. 

Så lad os tale om kønsneutral ikkevolds-værnepligt. Vi kunne jo kalde det Værnepligt 2.0. Hermed et bud på hvordan en sådan kunne se ud.

For det første. Skrot værnepligten, som vi kender den. Ikke mere hjernevask af unge drenge og mænd til at slå ihjel og blindt adlyde bosserne i den ultrahierakiske og udemokratiske hær. Ikke mere ulighed mellem kønnene, hvor det kun er unge mænd, der indkaldes. I stedet for den gamle voldelige nationalisme, hvor der værnes om nationalstatens grænser, dansk kapitalisme og dronningen, skal der værnes om fællesskabets velfærd og vores fælles naturverden. 

Pligt til at værne om hinanden og vores fælles verden

En værnepligt 2.0 bør, i stedet for at slås, udruste og forberede ungdomsgenerationerne til en verden i klimakrise og dennes mange affødte udfordringer. 

Værnepligt 2.0 ville være derfor skulle fokusere på mindst tre hovedområder: sundhed, social velfærd, bæredygtig fødevareproduktion

Citat: Bo Stefan Nielsen

To århundreders års afbrænding af olie, kul og gas og en planløs kapitalistisk vækstøkonomi har sat verden på kurs mod flere og værre ekstreme varme- og vejrbegivenheder, oversvømmelser og tørkeperioder. Det vil betyde stadig flere fødevarekriser, sende hidtil usete antal mennesker på flugt fra nød og konflikter og kræve langt mere veluddannet professionelt beredskab, større kapacitet i sundhedssektoren og velfungerende samarbejde og koordinering af frivillige på civilsamfundsplan. Også udbrud af pandemier vil blive stadigt hyppigere grundet klimaforandringer, pres på vilde dyrs habitater og industrielt dyrehold, som beskrevet af blandt andre den økosocialistiske professor i human økologi Andreas Malm.

Sigtet vil med andre ord være mod en socialt retfærdig, bæredygtig økonomi inden for de planetære grænser i en tid, hvor kapitalismens ubønhørlige krav om evig vækst på en biologisk begrænset planet og om konkurrence mellem både mennesker, selskaber og nationer leder til konflikter, krige og katastrofer.

Værnepligt 2.0 ville være derfor skulle fokusere på mindst tre hovedområder: sundhed, social velfærd, bæredygtig fødevareproduktion. 

En sundhedslinje kunne uddanne de værnepligtige i fag med aktuel mangel på uddannet arbejdskraft under fuld løn. Noget der eksempelvis ville være med at til afhjælpe den aktuelle underbemanding i sundhedssektoren. Flere sundhedsarbejdere skulle følges med et generelt løft på sygehusene og bedre arbejdsforhold. Fokus ville også være på krisehåndtering under naturkatastrofer, ekstremt vejr og udstationering i kriseområder og flygtningelejre.

Opmarch af tanks i Ukraine. Foto: Ukrainske Forsvarsministeriet

En socialfaglig linje kunne blandt andet indeholde undervisningsforløb og praktik i socialvidenskab, psykiatri og traumebehandling for flygtninge samt ikkevoldelig konfliktløsning. Fokus skulle også være på krisehåndtering og forberedelse på modtagelse og integration af store antal flygtninge.

En fødevarelinje ville lige så meget være en uddannelse i miljøbeskyttelse, natur- og biodiversitetsbeskyttelse og dyrevelfærd, som i og bæredygtig fødevareproduktion og lokale fællesejede og selvstyrende fødevarefællesskaber. Fokus ville især være på et opgør med det klima-, miljø, og dyreskadelige konventionelle landbrug og introduktion til økologisk planteproduktion og by- og mikrolandbrug.

På samtlige linjer ville ikke-vold skulle være en del af både praksis og teori. Det militære hierarki ville erstattes af de værnepligtiges demokratiske planlægning og råd.

En antimilitaristisk værnepligt

Værnepligt 2.0 kunne dels finansieres ved en nedlæggelse af Forsvaret og udtræden af NATO med dets krav om 2% oprustning. Og dels ved nationalisering eller som minimum almindelig selskabsbeskatning af Mærsk, som betaler tæt på ingenting i skat til den danske statskasse. De rigeste ville selvfølgelig også få lov at være med, eksempelvis ved en ny millionærskat, der trækker 90% af ‘den sidst tjente krone’ for Top 1 pct., som ifølge CEPOS tjener over 1,6 mio. kr. om året, og ved brandbeskatning af luksusgoder som privatfly, yachts, store biler og fast ejendom i luksusklassen.

Med Værnepligt 2.0 rustes ungdomsgenerationerne altså til en verden i klimakrise samtidig med, at de udfører samfundsgavnligt arbejde for fællesskabet i stedet for at føre krig. Arbejde, som har et langt lavere CO2-aftryk, et langt lavere ressourceforbrug og intet aspekt af vold, i modsætning til militærtjeneste. Alt sammen tilmed noget, der vil modvirke kapitalistisk vækst og konkurrence, som presser produktion og forbrug ud over de planetære grænser og leder til krige og konflikter.