Hvordan bekæmper vi racisme og diskrimination på jobbet?

Den 16. september holdt Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination sin årlige landskonference i Aarhus. Et af temaerne var: Hvordan bekæmper vi racisme og diskrimination på jobbet og i hverdagen. Her er 3F og FOA's arbejde med at organisere etniske minoritetsarbejdere og sikre lige rettigheder og muligheder på arbejdsmarkedet og i samfundet rigtig vigtigt. Socialistisk Arbejderavis rapporterer fra konferencen.

Tina Christensen. næstformand i 3F

“Findes diskrimination og usaglig forskelsbehandling på baggrund af etnisk oprindelse, hudfarve eller race i sådan et omfang, at det udgør et reelt problem i Danmark? Svaret er ja!”

Sådan starter Tina Christensen, Næstformand i 3F, den faglige debat om kampen mod racisme. Sammen med Nana Højlund, næstformand FOA Randers, Randi Smitsdorf, faglig sekretær 3F Århus Rymarken og Nijole Franck, faglig sekretær i 3F Træ, Logistik og Byg, indleder hun debatten om fagforeningernes indsats for at bekæmpe racismen.

Konsekvenserne af racisme  
Tina fortæller, at racisme og diskrimination har ændret karakter i de seneste år. Den er ikke så tydelig som tidligere, hvor der var slaver og apartheid. Den klassisk diskrimination er blevet erstattet af mere indirekte former for diskrimination, mens det stadig er kultur, religion, tro, social baggrund, nationalitet og seksualitet, der spiller den afgørende rolle for hvem, der bliver udsat for usaglig forskelsbehandling.

“Vi må også organisere modstand mod regeringens forslag om at tvinge etniske minoriteter på overførselsindkomster til at “arbejde” 37 timer i nyttejobs uden overenskomst og rettigheder,” siger Tina Christensen.

Findes diskrimination og usaglig forskelsbehandling på baggrund af etnisk oprindelse, hudfarve eller race i sådan et omfang, at det udgør et reelt problem i Danmark? Svaret er ja!

Citat: Tina Christensen, Næstformand i 3F

Hun tror på det enkelte menneskes ønske om at bruge sin arbejdsevne og så vidt muligt være selvforsørgende. Og det må ikke forhindres af barrierer, fordomme og diskrimination.

Tina Christensen peger på, at en af de tydelige konsekvenser af racisme og diskrimination er, at “ledigheden i mange år har været højere, der er flere langtidsledige og de unge har svært ved at finde praktikpladser” blandt etniske minoriteter. Eller som Nana Højlund fortæller; “vi har det lidt med at ansætte dem, der ligner os selv, vi har svært ved at have mod til at gøre noget andet.“ 

Randi Smitsdorf, 3F Århus Rymarken

Randi Smitsdorf fortæller, at i servicefagene som rengøring og hotelbranchen er der ikke mange, der har overenskomst. Det er ofte der, de udenlandske arbejdere får arbejde med en løn helt ned til 56 kr. i timen. Nijole Franck fortæller om f.eks. litauere, der arbejder for helt ned til 25 kr i timen. De tør ikke melde sig ind i fagforeningen eller rejse en faglig sag, fordi de er bange for at blive fyret og dermed blive tvunget til at  tage tilbage. Det sker også at litauere importerer andre litauere til at arbejde i Danmark, men inddrager deres pas for at tvinge dem til at arbejde og ikke klage over vilkårene, fortsætter Nijole Franck. 

Racismen uden for arbejdsmarkedet

Der er et sammenspil mellem racismen på arbejdsmarkedet og den uden for. Den stramme udlændingepolitik betyder, at man i den grad er fanget i dårlige job. “De kommer herop på en opholds- og arbejdstilladelse og kan derfor ikke kan sige fra, for så bliver de opsagt og ryger ud af landet. På den måde er der også noget lovgivning, der fastholder folk, så de må finde sig i lav løn og dårlige arbejdsvilkår”, fortæller Randi.

De tør ikke melde sig ind i fagforeningen eller rejse en faglig sag, fordi de er bange for at blive fyret og dermed blive tvunget til at  tage tilbage

Citat: Henrietta Pedersen og Jakob Krogh

Nijole Franck beskriver også, hvordan hun bliver kontaktet af medlemmer, der oplever at deres børn bliver mobbet i skolen. Hun fortæller bl.a. at et medlem kommer til hende med tårer i øjnene og siger “mit barn bliver mobbet, og  klassekammeraterne siger, de beder til Gud om, at du bliver smidt ud.” Det er ikke kun børnene, det går ud over. Nijole har også oplevet at hjælpe et medlem med at ringe til kommunen. Da sagsbehandleren ikke vidste, at hun var med i samtalen, fik medlemmet at vide, at hvis hun ikke kunne forsørge sig selv, kunne hun rejse hjem.  

Det gør 3F og FOA 

Nijole Franck, 3F Silkeborg Bjerringbro.

Af 3F´s 260.000 medlemmer er 18 procent af anden etnisk baggrund og kommer fra 169 forskellige nationaliteter. Når de udsættes for diskrimination, har den en række negative konsekvenser.  

3F uddanner deres tillidsvalgte til at skabe et chikanefrit arbejdsmiljø. Siden 2007 har de uddannet 224 af dem.  De skal være med til at skabe mangfoldighed og opmærksomhed på diskrimination, fortæller Tina Christensen. Randi Smitsdorf fortæller, at 3F Rymarken har besluttet at give danskkurser til deres medlemmer, fordi sproget gør dem bedre i stand til at klare sig. Kurset er meget populært og der er hele tiden folk på venteliste. Kun flygtninge og EU-borgere får tilbudt danskundervisning betalt af det offentlige.

3F har også taget en række enkeltsager op, der har ramt deres medlemmer, både når unge indvandrere er blevet diskrimineret i deres søgning efter praktikpladser, og når medlemmer har stået til urimelige udvisninger af Danmark. 

FOA har været meget medvirkende til at rejse debatten om au pair og udnyttelsen af dem. FOA kæmper for at au pair-ordningen afskaffes. Au pair betyder “på lige fod”, men au pairer bliver groft udnyttet, siger Nana Højlund.

Derudover har FOA lavet mange små film på mange sprog for at fortælle hvad en fagforening er, og hvorfor det er vigtigt at man melder sig ind. 

Fagbevægelsen arbejder for at alle har lige adgang til uddannelse og beskæftigelse og til at blive vurderet og lønnet på baggrund af kvalifikationer og egenskaber, ikke på baggrund af race og hudfarve, slår Tina fast.

Kampen fortsætter

Nana Højlund, FOA Randers

Der ligger et stort og vigtigt arbejde foran fagbevægelsen i at organisere hele arbejderklassen. Arbejdsmarkedet er og bliver mere og mere multietnisk og multikulturelt. Racisme og diskrimination splitter og svækker den faglige kamp i en tid, hvor der er brug for mere solidaritet og sammenhold.  

3F og FOA’s arbejde kan inspirere alle fagforeninger. Derfor er det meget positivt, at når 3F og andre faglige organisationer markerer FN’s internationale dag mod racisme og diskrimination den 21. marts 2024, vil der være fokus på hvad fagbevægelsen selv gør og kan gøre.

Fagbevægelsen spiller en helt afgørende rolle i Storbritannien, når Stand Up To Racism organiserer møder og protester mod regeringens racisme og fascisternes angreb på flygtninge. Deres konference den 21. oktober er støttet af TUC (FH) og den foregår hos NEU (lærernes fagforening) ligesom en række faglige topfolk vil tale.