Profitterne først – klimaet sidst

OPDATERET 20. juni med endnu flere afsløringer: Den netop vedtagne klimalov er fuld af skandaløse mangler. – Nordsøolien er en af prøverne på, i hvilken grad regeringen reelt vil hjælpe klimaet. I denne forbindelse viser de nye klimahandlingsplaner, at samarbejdet med erhvervslivet om den grønne omstilling først og fremmest skal sikre profitterne.

Billedet foroven viser, at Nordsøens olie- og gas-udvinding vil foregå helt frem imod år 2.100, hvis regeringen siger ja i den aktuelle 8. udbudsrunde. De ældste kontrakter går til år 2042, mens de lidt nyere går til år 2052.

I befolkningen er der store forventninger til, at regeringen vil “levere varen” mht. snarest muligt at stoppe Danmarks CO2-udledning. Men vi må desværre konstatere, at det i det forløbne år er lykkedes for regeringen og folketingets reformistiske og borgerlige partier at “tage luften ud” på størsteparten af klimabevægelsen, fordi befolkningen nu passivt afventer, hvad regeringen og folketinget vil gøre. I denne forbindelse er det bestemt heller ikke uden betydning, at SF og Enhedslisten roser klimaloven ud over alle grænser og stort set ikke har et kritisk ord om den – andet end at kræve, at de fine ord bliver til handling.

Der er brug for, at klimabevægelsen gearer op og oplyser om de graverende mangler ved klimaloven og handlingsplanerne. Corona-krisen forhindrer ikke længere fysiske møder, og man har en grundlovssikret ret til at demonstrere, hvilket de sidste to ugers antiracistiske demonstrationer har vist.

En afsløring som burde få klimabevægelsen på benene igen:

Energistyrelsen: Klimaloven opfylder ikke dens eget mål

Skandale nummer 1:

Dagen efter klimalovens vedtagelse 18. juni kom Energistyrelsen med denne afsløring: Klimaloven påstår at ville reducere CO2-udledningen med 70%. Men nu har Energistyrelsen netop beregnet, at den nye klimalov i år 2030 kun vil have reduceret den indenlandske CO2-udledning med 44% (sammenlignet med 1990) – og altså langt fra regeringens og folketingets mål. Der mangler en reduktion på 20 mio. tons CO2 i forhold til klimalovens målsætning. Energistyrelsen undersøger hvert år i en såkaldt “basisfremskrivning” hvordan ny lovgivning og andre tiltag vil påvirke energiforbruget og CO2-udledningen.

Se Energistyrelsens Basisfremskrivning 2020 og gå ned til side 11: “Det samlede billede”: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/bf20_final.pdf

Skandale nummer 2: Klimaloven er fuld af graverende undtagelser:

Lovens løfter om 70 pct.’s CO2-reduktion holder ikke

Klimaloven sætter kun ind mod den udledning af CO2 og andre drivhusgasser, der sker fra dansk grund: Den stiller overhovedet ingen krav til importen af stål, biler, plastik, kemikalier, foderstoffer og meget mere fra udlandet, hvor produktionen heraf giver en meget stor CO2-udledning.

Således vil regeringen gerne omstille trafikken til “grønne” el- og brint-biler. Men de afstedkommer en massiv CO2-udledning under fremstillingen i udlandet.

Kul er i vidt omfang blevet erstattet af “biomasse” (dvs. mest træflis) på danske kraftværker og kraftvarmeværker – men endnu regnes det som “CO2-neutralt” – en “sandhed” med store modifikationer – og indgår derfor ikke i Danmarks samlede CO2-udledning: Danmarks officielle CO2-udledning er 50 mio. tons, men tæller man “biomassen” med, bliver den reelle udledning snarere 60 mio. tons.

Hvorfor er biomasse ikke CO2-neutral?

Såfremt vi ville leve i en ideel verden, hvor hele verdens træer ville optage lige så meget CO2 fra atmosfæren, som der afgives ved forbrændingen af alt træ, papir, pap og celluloseprodukter i verden, så ville der være tale om en balance. Så ville forbruget af træ og papir m.m. – der på et tidspunkt ender med at blive forbrændt – virkeligt være CO2-neutralt.

Men i den nuværende situation i verden er forholdene meget lidt ideelle, og der brændes langt mere skov af og forbrændes ligeledes langt mere biomasse, træ, papir og pap – og udledes derfor langt mere CO2 – end verdens træer kan nå at opsuge i deres levetid. Det gør faktisk ingen forskel om skovene er “ansvarligt” drevne og “FSC-certificerede”, som den “grønne” kapitalisme har meget travlt med at reklamere med.

Så brugen af “biomasse” er meget lidt CO2-neutral i verden i dag. Opgaven i verden består i totalt at stoppe afbrændingen af skove og i at bremse forbruget af træ, cellulose og papir i verden og således skåne verdens skove – som der er et skrigende behov for at udvide meget, meget drastisk.

Skibsfarten og luftfarten til og fra udlandet tæller heller ikke med i klimaloven – og alene Mærsk udledte i 2018 36 mio tons CO2. Sammenlign det med Danmarks samlede udledning på officielt ca. 55 mio. tons og reelt (hvis man indregner CO2-udledningen fra “biomassen”) på over ca. 60 mio. tons. Det er rigtigt, at Mærsk containerskibene af “Triple E”-klassen (i drift fra 2013) har markant lavere CO2-udledning pr. transporteret container sammenlignet med de ældre containerskibe – men der er brug for langt mere vidtgående skridt, og disse kan ikke overlades til det private erhvervsliv.

Skandale nummer 3:

Det glade vanvid: Nordsøens olie og gas er heller ikke omfattet af klimaloven. Hvor de ældste rettigheder til udvinding af olie og gas går fra 1962 og til år 2042, går de nyere kontrakter til år 2052 – og såfremt regeringen under den aktuelle 8. udbudsrunde siger ja til nye kontrakter, vil de gå helt frem frem imod år 2100 !! For tiden bliver gasfeltet Tyra moderniseret for 23 mia., og regeringen har sagt ja til, at Danmark betaler halvdelen – 6 mia. kr. – til bygningen af gasrørledningen Baltic Pipe fra den danske del af Nordsøen og til Polen.

Med alle disse undtagelser er det et åbent spørgsmål, hvor lidt af al den CO2-udledning, som dansk kapitalisme direkte eller indirekte har et ansvar eller medansvar for i ind- og udland, klimaloven reelt kommer til at reducere.

Skræddersyet til samarbejde med de borgerlige og erhvervslivet

Det er særdeles sigende, at interesseorganisationen Dansk Industri den 20. maj kom med en stor ros til regeringen ved fremsættelsen af første del af klimahandlingsplanen. Denne er en konkretisering over 5 år af klimaloven. Regeringen har nemlig inviteret erhvervslivet med i en række rådgivende klimapartnerskaber.

Helt konkret betyder denne ros, at profitterne bliver sikret på klimaets bekostning på en række områder.

Et konkret eksempel er cementfabrikken Aalborg Portland, som er Danmarks mest CO2-udledende enkeltvirksomhed med 2,2 mio. tons årligt. Regeringen kunne derfor have valgt at iværksætte et program til erstatning af cement med ler som byggemateriale. Men nej, i stedet skal cementproduktionen fortsætte uændret og profitterne sikres vha. nogle mere eller mindre “grønne” manøvrer, således at Aalborg Portland vil kunne komme til at fremstå som “klimavenlig”.

Igennem nogen tid har virksomheden på eget initiativ udskiftet kul med “biomasse” (træflis) for at kunne hævde, at virksomheden skam gør noget imod klimaforværringen (og dermed i noget højere grad vil kunne imødegå statslige indgreb). Et tilsyneladende “grønt” tiltag, der imidlertid ikke reelt medfører en mindre CO2-udledning, da “biomasse” jo ikke er CO2-neutralt som påstået.

Nu ønsker regeringen, at Aalborg Portland herudover skal bruge biogas til cementfremstillingen. Også et tilsyneladende “grønt” tiltag. Det er rigtigt, at biogas udleder mindre CO2 end fossile energikilder – men, men, men: Biogassen skal i høj grad komme fra landbrugets animalske produktion – der jo afstedkommer en meget betydelig udledning af drivhusgasser! Så det er så som så med klimavenligheden … Tværtimod er det en form for “hvidvask / grønvask / greenwashing” af cementfremstillingen samt af husdyrproduktionen.

Endvidere håber regeringen på at kunne udvikle en teknologi til at indfange CO2’en fra Aalborg Portlands skorstene, så den ikke går op i atmosfæren. Denne CO2 skal i stedet lagres i undergrunden. Teknologien kaldes Carbon Capture and Storage (CCS). Hidtil er forsøg overalt i verden på at udvikle denne teknologi ikke gået særligt godt – men nu lover regeringen “guld og grønne skove” ift. denne teknologi – af nøjagtigt de samme årsager som Løkke-regeringen, der også var vild med den: Vær ikke naiv, for CCS-teknologiens primære formål er ikke så meget et ønske om at nedbringe atmosfærens CO2-mængde som at sikre business as usual. Det kan ikke udelukkes, at CCS-teknologien engang i fremtiden vil kunne blive nyttig – men lige nu er det mere en afledningsmanøvre med formålet at sikre profitterne.

Berøringsangst

Regeringen vil ikke annullere kraftværkernes store investeringer i omlægning fra kul til “biomasse”, men kun forbyde brugen af træflis fra de mest hårrejsende eksempler på fældning af tropiske skove.

Groft misbrug af biomasse til Amagerværket i København: Månedens grønne kapitalisme-skandale – Socialistisk Arbejderavis februar 2020: http://socialister.dk/koebenhavn-maanedens-groenne-kapitalisme-skandale/

Grøn kapitalisme: det falske håb – Socialistisk Arbejderavis marts 2020: http://socialister.dk/groen-kapitalisme-det-falske-haab/

Klimahandlingsplanen vil udbygge hav-vindenergien i Nordsøen og Østersøen – og det er virkeligt godt. I forbindelse hermed skal der opføres en kunstig ø ude i Vesterhavet, en såkaldt “energi-ø”. Meget fint. Men vær ikke blind overfor, at når det overhovedet sker, skyldes det, at regeringen vil fremme dansk industri, hvor MHI-Vestas og Ørsted står på spring.

Samtidig er der tavshed om landbrugets animalske fødevareproduktion, som er en stor indtægtskilde, man meget nødigt vil skære ned på. Danish Crown håber at kunne reducere drivhusgas-udledningen – men det er et stort spørgsmål, i hvilket omfang dette er muligt. Energistyrelsen forventer, at der ikke vil ske nogen som helst reduktion i det samlede landbrugs udledning af drivhusgasser frem imod 2030.

“Dansk erhvervsliv skal udvikles og ikke afvikles”, som der står i aftalen om klimaloven fra den 6. december.

Herudover er regeringens og folketingets netop vedtagne aftale om affaldsgenanvendelse meget lidt ambitiøs, fordi de borgerlige politikere meget nødigt vil skride ind overfor det private erhvervsliv med krav til, at alle produkter skal udformes med henblik på maksimal genanvendelighed. Gjorde man det, ville der kunne spares 7-9 millioner tons CO2 i Danmark ved at udfase brug-og-smid-væk kulturen. I dag bliver store dele af affaldet forbrændt og ender som CO2. Potentialet for genanvendelse er 10 – 12 gange større end idag.

Skal vi betale for kapitalismens klimakrise?

CO2-afgifter bliver et af de store emner i den kommende tid. Enhedslisten går ind for det, det næsten forsvundne Alternativet vil det, SF vil have det, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) går ind for det, Klimarådet ønsker det og et flertal i Folketinget støtter det.

Men:

Skal arbejderne betale med CO2-afgifter for klimakrisen ? – Socialistisk arbejderavis 17. marts 2020: http://socialister.dk/skal-arbejderne-betale-med-co2-afgifter-for-klimakrisen/

Flere skandaler: Tvivlsomme klimakompensationer

Stadigt flere virksomheder køber klimakompensation: I stedet for at skære ned på deres egen CO2-udledning, køber de en andel i et mere eller mindre grønt projekt, der – ihvertfald på papiret – skulle give en CO2-reduktion svarende til den mængde, som firmaet ellers udleder. Herved kan de fortsætte business as usual og alligevel påstå, at de skulle være “CO2-neutrale”.

Dagbladet Politiken har nu undersøgt en række af disse klimakompensationer og fundet flere eksempler på lodret svindel: “Klimabedraget” https://politiken.dk/tag/main/Klimabedraget

Flere eksempler på erhvervslivets misbrug af klimakompensationer: Kan kapitalismen reformeres til at blive klimavenlig ? – Socialistisk Arbejderavis november 2019: http://socialister.dk/kan-kapitalismen-reformeres-til-at-blive-klimavenlig/

Vær aktiv og kræv “Stop oliejagten NU”

Greenpeace, “Klimabevægelsen i Danmark”, Ingeniørforeningen, Dansk Magisterforening, “92-gruppen” og syv andre organisationer har netop har lanceret et borgerforslag til folketinget om at forbyde ny olie- og gasjagt i Nordsøen. Det retter sig kun imod den aktuelle såkaldte 8. udbudsrunde – borgerforslaget sigter ikke på stop for hele den øvrige udvinding baseret på ældre kontrakter.

I skrivende stund (9. juni) har borgerforslaget kun fået 12.000 underskrifter efter 2 – 3 ugers forløb.

Det haster med at komme ud over rampen med dette forslag. Spred derfor budskabet om, at nu skal klimabevægelsen i omdrejninger, og der skal lægges pres på regeringen: Skriv under her: Gå ind på borgerforslag.dk og støt “Stop oliejagten NU” https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-04824